انتصاب آقای مهدی عباسی به عضویت "کارگروه تخصصی سیاستگذاری و ترویج مالکیت فکری"
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۳/۳/۳۱